Algemene voorwaarden ASBL

 1. Toepassingsgebied
  1. Huidige algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn integraal van toepassing op de relatie tussen de bv A.S.B.L, met zetel te Lerenveld 29, 2547 Lint; KBO 0741.790.375 (hierna: ASBL) enerzijds en de koper (hierna: Koper) anderzijds.
  2. Iedere bestelling van producten en/of materialen door de Koper houdt een aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden. Voor zover de Koper over eigen algemene voorwaarden beschikt, zijn deze pas van toepassing als zij voorafgaand door ASBL uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
  3. De Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingende rechtsbepalingen die aan de koper-consument worden verleend.
 2. Aanbiedingen en offertes
  1. Elke aanbieding/offerte gedaan door ASBL is geheel vrijblijvend tenzij het tegendeel voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.
  2. Het aanbod/de offerte bevat steeds een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, materialen en/of diensten. Deze omschrijving wordt geacht voldoende gedetailleerd te zijn door de Koper om een correcte beoordeling van het aanbod te vormen.
  3. De isolatiewaardes vermeld in de offerte, zijn benaderende waardes.
  4. De offertes van ASBL zijn geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.
  5. Overeenkomsten zijn persoonlijk en mogen slechts met onderling akkoord worden overgedragen.
  6. Een door de Koper geplaatste bestelling van maatwerk of een niet-standaardkleur kan niet geannuleerd of gewijzigd worden.
  7. ASBL behoudt zich het recht om haar producten op elk ogenblik, ook na bestelling, lichtjes te wijzigen teneinde elke wenselijke verbetering aan te brengen. Zelfs voor verkopen op ‘model’ verbindt dit ASBL niet tot absoluut identieke levering.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt, behoudens het hierna gestelde, pas tot stand nadat deze schriftelijk werd bevestigd door ASBL.
  2. Eventuele wijzigingen of aanvullende afspraken na de totstandkoming van de overeenkomst zijn pas bindend nadat deze door ASBL schriftelijk zijn bevestigd.
  3. Voor zover er geen offerte, dan wel orderbevestiging, voorhanden is, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar door de Koper binnen acht (8) dagen na factuurdatum.
  4. Alle overeenkomsten worden afgesloten of worden verondersteld te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel van ASBL.
 4. Prijzen
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van ASBL exclusief btw. Voor kopers-consumenten wordt de totaalprijs inclusief btw en alle andere eventuele taksen en/of diensten vermeld. Indien de Koper gebruik wenst te maken van de 6% btw-regeling, dient hij dit expliciet aan ASBL te melden en hiervoor de nodige stavingsstukken te bezorgen.
  2. De in de offertes opgegeven prijzen zijn alleen bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door ASBL. Voor het overige gelden zij slechts als inlichting.
  3. De offertes en/of bestekken van ASBL zijn gebaseerd op de actueel geldende lonen en materiaalprijzen. Indien zich wijzigingen voordoen, behoudt ASBL zich het recht voor de voorgestelde prijzen op evenredige wijze aan te passen. Deze prijswijziging zal door ASBL schriftelijk aan de Koper worden meegedeeld. Indien de koper-consument niet akkoord is met deze prijswijziging, kan hij alsnog afzien van de overeenkomst binnen een termijn van 15 dagen vanaf de kennisgeving van de prijswijziging. De koper-consument zal hiervan ASBL schriftelijk op de hoogte brengen.
  4. ASBL behoudt zich steeds het recht om van de Koper een bepaald percentage van de offerteprijs als voorschot, de integrale betaling van de offerteprijs of een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van het order te gaan.
 5. Levering en leveringstermijnen
  1. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de goederen geleverd op het door de Koper aangegeven adres (Hierna: Leveringsadres). De levering geschiedt door afladen van de goederen voor de gelijkvloerse ingang van het Leveringsadres, waarna het risico met betrekking tot de goederen overgaat op de Koper. Behoudens andersluidende bepaling zijn de transportkosten en de daarmee samenhangende kosten, (waaronder doch niet beperkt tot: Verpakkingen, verzekeringen, taksen, …) steeds verschuldigd door de Koper. De Koper verbindt zich ertoe de ingang tot het Leveringsadres te allen tijde toegankelijk te maken voor de transportdiensten. Indien de goederen niet kunnen worden geleverd wegens ontoegankelijkheid van het Leveringsadres, behoudt ASBL zich het recht voor om de in dit kader gemaakte kosten te verhalen op de Koper.
  2. Ingeval de Koper de goederen zelf afhaalt in de magazijnen tijdens de openingsuren van ASBL, zal dit op eigen kosten en eigen risico van de Koper gebeuren. De Koper zal in dat geval de goederen zelf dienen in te laden. Het risico van de Koper met betrekking tot de goederen gaat desgevallend over op de Koper vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld door ASBL voor het inladen door de Koper. De bewaring van de goederen in afwachting van de afhaling gebeurt op kosten en risico van de Koper. Indien de Koper de goederen niet tijdig afhaalt, en in gebreke blijft ze af te halen binnen een termijn van 15 kalenderdagen nadat zij door ASBL schriftelijk werd aangemaand, behoudt ASBL het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dergelijk geval is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het totale factuurbedrag, desgevallend te verminderen met het reeds betaalde voorschot dat definitief door ASBL verworven blijft.
  3. De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van ASBL t.o.v. de Koper. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot opschorting van de betalingsverplichting van de Koper, noch tot betaling van enige schadevergoeding door ASBL, noch tot ontbinding van de overeenkomst.
  4. ASBL is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-naleving van de leveringstermijn als gevolg van het in gebreke blijven van de fabrikanten en/of leveranciers van ASBL, de Koper, diens klanten en/of enige andere derde. Oorlogen, stakingen, lock-outs, slechte weersomstandigheden of en alle oorzaken die het vervoer van de goederen hinderen, en over het algemeen alle oorzaken onafhankelijk van de wil van ASBL worden als overmacht aanzien en ontslaan ASBL van om het even welke verantwoordelijkheid, zelfs indien er bedongen was dat de leveringstermijnen bindend zijn. Zij mogen niet door de Koper worden ingeroepen om een schadevergoeding te eisen
  5. Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of order van de Koper, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen ASBL en de Koper, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van ASBL, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen en vervangen worden door de nieuwe vermoedelijke leveringstermijnen.
  6. ASBL heeft het recht de goederen in verschillende delen te leveren, uit te voeren en overeenkomstig te leveren.
  7. De Koper is verplicht om de bestelde goederen af te nemen op het ogenblik dat deze aan hem worden geleverd. Indien dit niet mogelijk is, behoudt ASBL zich het recht voor de goederen voor rekening en risico van de Koper te doen opslaan.
 6. Plaatsing van de goederen
  1. ASBL zal pas overgaan tot plaatsing/levering van de goederen van zodra het factuurbedrag, of voorschot zoals bepaald in de offerte, integraal is betaald.
  2. De Koper zal er zorg voor dragen dat het Leveringsadres, alsook de ruimtes waar de goederen dienen te worden geïnstalleerd, goed toegankelijk worden gemaakt om de normale uitvoering van de werken op een veilige en hygiënische manier te laten verlopen. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (langer dan 20 minuten) zullen aan de Koper worden doorgerekend.
  3. Voor de plaatsing van de goederen kan ASBL een beroep doen op hijswerktuigen. De huurprijs van deze hijswerktuigen is niet inbegrepen in de offerte. De Koper dient er voor te zorgen dat het terrein het gebruik hiervan toelaat. Eventuele hulpmiddelen (oprijplaten, liften, grondnivellering, …) worden niet voorzien door ASBL, tenzij anders en specifiek vermeld in de offerte.
  4. Het plaatsen van verkeersborden met bijhorende vergunningen om voldoende parkeerruimte te voorzien, is ten laste en op kosten van de Koper. De Koper zorgt voor de nodige elektriciteits- en watervoorziening. Bij gebreke hieraan, dient ASBL hier op voorhand van worden verwittigd.
 7. Aanvaarding van de goederen en de uitgevoerde werken
  1. Op het ogenblik van levering of afhaling door de Koper zal de Koper de goederen aan een grondige inspectie onderwerpen en in ieder geval nagaan of het geleverde conform de gedane bestelling is, de juiste hoeveelheden omvat en geen zichtbare gebreken vertoont.
  2. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk te worden gemeld aan ASBL, dan wel desgevallend op de leveringsbon te worden vermeld, dan wel per aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van ASBL binnen 24u na levering. Het in gebruik nemen van de goederen wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, en geldt als definitieve levering van de goederen en bevrijdt ASBL van dienst verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform de overeenkomst.
  3. Behoudens andersluidende bepaling, moeten klachten door de Koper met betrekking tot de plaatsing van de goederen dan wel verborgen gebreken aan de goederen op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen een termijn van acht (8) werkdagen na ontdekking van het gebrek en uiterlijk binnen de garantietermijn zoals aangeboden door de betrokken fabrikant (voor kopers-professionelen), respectievelijk de wettelijke garantietermijn dan wel de fabrieksgarantie, dewelke het verst reikt (voor kopers-consumenten), na datum van levering per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van ASBL worden gemeld. ASBL zal niet instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de of verkeerd gebruik door de Koper en/of de eindklant.
  4. Indien de Koper de gebreken en/of klachten tijdig aan ASBL meldt en ASBL de gebreken en/of klachten aanvaardt, zal ASBL naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige goederen inwisselen voor een gelijkwaardig goed; of (2) een gedeelte van het factuurbedrag crediteren aan de prijs zoals weergegeven in de overeenkomst. De Koper erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid door ASBL.
  5. De eventuele vervanging van goederen kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst. Klachten en/of een gedeeltelijke vervanging van goederen ontheffen de Koper in geen geval van zijn betalingsverplichting.
  6. De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  1. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de goederen en hun toebehoren overgaan op de Koper bij levering/afhaling van de goederen, maar dat de goederen uitsluitend eigendom blijven van ASBL zolang de Koper zijn volledige betalingsverplichtingen niet heeft vervuld en niets meer aan ASBL is verschuldigd.
  2. Het is de Koper verboden de goederen te verkopen, te verwerken, te verpanden aan een derde, te bezwaren met enig ander voorrecht, waarborg of zekeringsrecht in de ruimste zin van het woord, of erover op enige wijze te beschikken, zolang de betalingsverplichtingen niet zijn vervuld. Indien de goederen toch worden verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen
  3. In toepassing van bovenstaande bepalingen behoudt ASBL zich het recht voor om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden. Alle hiermee gepaard gaande kosten van weghalen, transport en dergelijke meer zijn ten laste van de Koper. Alle beschadigingen aan de verkochte goederen zijn eveneens ten laste van de Koper.
  4. De Koper is verplicht aan ASBL mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor het weghalen ervan. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou worden verhinderd door de Koper, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de Koper van rechtswege een vergoeding verschuldigd van 500 euro per dag tot de dag dat de goederen in bezit van ASBL worden gesteld, onder aftrok van het eventueel reeds betaalde voorschot, welk bedrag definitief door ASBL verworven blijft.
 9. Facturatie
  1. De Koper erkent en aanvaardt dat de facturen, aanmaningen en overige correspondentie van ASBL op elektronische wijze kan worden verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.
  2. Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt iedere factuur of aanmaning van ASBL geacht te zijn ontvangen drie dagen na de respectievelijke factuur- of aanmaningsdatum.
 10. Betaling
  1. De facturen van ASBL zijn contant betaalbaar op diens zetel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De factuur dient uiterlijk betaald te worden op het ogenblik van de levering of de afhaling.
  2. ASBL staat slechts een betalingskorting toe indien deze uitdrukkelijk op haar factuur staat vermeld. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt een eventuele betalingskorting.
  3. Indien de Koper de goederen niet betaalt op het ogenblik van levering, zullen de goederen terug worden genomen. Alle vervoerskosten en bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van de Koper.
  4. Het protesteren van een factuur dient schriftelijk per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van ASBL te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum en steeds dient de datum en het factuurnummer te worden vermeld. De Koper dient inhoudelijk te motiveren waarom de factuur wordt betwist, bij gebreke waaraan het protest niet zal worden aanvaard door ASBL.
  5. Een gedeeltelijke betwisting van de factuur ontslaat de Koper niet van zijn betaalverplichtingen van het niet-betwiste deel van de factuur.
  6. Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% per jaar op het saldo van het factuurbedrag, die verschuldigd is vanaf de vervaldag van de factuur tot op het moment van integrale betaling. Bovendien is de Koper in dergelijk geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het saldo van factuurbedrag met een minimum van 75,0 euro, onverminderd het recht van ASBL om hogere schade te bewijzen. ASBL behoudt zich tevens het recht voor om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, waarbij het eventueel reeds betaalde voorschot definitief door ASBL verworven blijft.
  7. Indien ASBL haar verplichtingen jegens de koper-consument niet nakomt, is zij aan de koper-consument een gelijkaardige vergoeding verschuldigd mits voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en indien ASBL 15 dagen na kennisgeving in gebreke blijft.
 11. Overmacht
  1. Partijen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de onderbreking, vertraging of de gevolgen daarvan in de uitvoering van de overeenkomst, indien er sprake is van overmacht.
  2. Onder overmacht worden onder andere, doch niet limitatief, volgende omstandigheden verstaan : epidemie, pandemie, stakingen, lockouts of andere arbeidsgeschillen (al dan niet met inbegrip van het personeelsbestand van partijen of van derden), natuurramp, embargo, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, opzettelijke schade, naleving van een wet- of regelgeving – bepaling – richtlijn, ongeval, uitval van fabriek of installaties, brand, overstroming of storm of om het even welke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de partijen of de nasleep van het voorgenoemde.
  3. Indien een dergelijke vertraging zich voordoet, dan zal (tenzij de oorzaak daarvan de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt) de termijn voor de partijen om hun verplichtingen na te leven, worden verlengd met een termijn die door de partijen redelijkerwijs kan worden gevraagd.
  4. De partij die zich op overmacht beroept, stelt de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte met vermelding van de reden(en) waarom zij niet haar verplichtingen kan nakomen alsook de geschatte duurtijd van de periode waarin zij verwacht dat dit niet mogelijk is.
  5. De partij die zich op overmacht beroept, zal zich inspannen om de gevolgen ervan te beperken en haar verplichtingen jegens de andere partij en/of derden alsnog na te komen. Na de periode van overmacht zal zij alleszins haar verplichtingen onmiddellijk terug nakomen.
  6. Indien de periode van overmacht langer dan 45 dagen duurt, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder betaling van een vergoeding aan de andere partij.
 12. Beëindiging
  1. Indien de Koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is ASBL gerechtigd de overeenkomst te beëindigen middels een aangetekend schrijven zonder dat de Koper gerechtigd is op enige vergoeding. In dergelijk geval blijft het door de Koper betaalde voorschot aan ASBL definitief verworven.
  2. Elke partij kan door een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen in volgende gevallen :
   - Faillissement, staking van betaling, gerechtelijk akkoord van de tegenpartij of enig andere insolventieprocedure
   - De andere partij heeft schade veroorzaakt als gevolg van grove nalatigheid of schuld
   Ingeval van beëindiging van de overeenkomst wordt elk op dat moment nog verschuldigd saldo onmiddellijk opeisbaar.
  3. Indien ASBL de overeenkomst beëindigt, dient zij haar aangetekend schrijven te verzenden naar het adres van de Koper zoals vermeld op de offerte, hetzij een door de Koper ander opgegeven adres. Indien de Koper de overeenkomst beëindigt, dient hij het aangetekend schrijven te versturen naar de maatschappelijke zetel van ASBL.
 13. Aansprakelijkheid
  1. ASBL kan niet worden aangesproken ingeval van enige schade aan muren en/of gevels bij plaatsing van de goederen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Bij het vervangen van de ramen, zal ASBL alleszins niet aansprakelijk zijn voor schade aan de vensterbanken en/of dorpels, tenzij anders uitdrukkelijk bepaald in de offerte.
  3. Onverminderd de aansprakelijkheid van ASBL, zullen de door ASBL ingezette medewerkers, agenten en/of onderaannemers jegens de Koper niet persoonlijk aansprakelijk zijn ingeval van schade veroorzaakt in de uitvoering van de overeenkomst, uitgezonderd de opzettelijke of door grove schuld veroorzaakte schade.
  4. Indien de aansprakelijkheid van ASBL wordt weerhouden, zal deze aansprakelijkheid alleen gelden voor gebeurtenissen die krachtens de verzekeringspolis van ASBL gedekt zijn. De aansprakelijkheid van ASBL gaat in geen geval de verzekerde bedragen te boven en is verder beperkt tot de door de verzekeraar gedane uitkering.
  5. ASBL is in geen geval aansprakelijk noch tot enige schadevergoeding gehouden voor andere dan de in dit artikel bedoelde schade, op welke wijze dan ook ontstaan, waaronder begrepen, doch op niet limitatieve wijze:
   - Directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten door de Koper
   - Schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de Koper geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de Koper of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt;
   - Schade indien de Koper onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door ASBL te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd
  6. De Koper vrijwaart ASBL en de door ASBL ingezette medewerkers, aangestelden en/of onderaannemers voor aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard dan ook, ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst.
  7. De Koper is gehouden alle schade te vergoeden die aan ASBL of de door ASBL ingezette medewerkers, aangestelden en/of onderaannemers ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de Koper bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijze had kunnen zijn en waarvan hij ASBL niet in kennis heeft gesteld.
 14. Verwerking van persoonsgegevens
  1. ASBL verwerkt de persoonsgegevens van de Koper om redenen van beheer van haar klantenbestand, waaronder inbegrepen het beheren en/of uitvoeren van contracten, de promotie van producten, het beheer van haar schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van de schuldvorderingen kunnen de door de Koper overgemaakte persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens van derden en/of publieke bronnen om de inning te optimaliseren.
  2. De persoonsgegevens worden verwerkt door ASBL en door derden, waaronder begrepen de commerciële partners, de incassobureaus en tussenpersonen op wie een beroep wordt gedaan voor het beheer van de schuldvorderingen, de verbonden vennootschappen van ASBL en de bevoegde autoriteiten. De persoonsgegevens van de Koper worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
  3. De Koper kan toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens of de rechtzetting of schrapping ervan schriftelijk te vragen via e-mail of aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van ASBL. Op dezelfde wijze kan de Koper zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of vragen om de verwerking ervan te beperken.
  4. Indien de Koper een klacht heeft omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de Koper contact opnemen met ASBL of de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren (www.privacycommission.be).
 15. Varia
  1. Iedere wijziging van de contactgegevens van de ene partij, zal onmiddellijk aan de andere partij worden meegedeeld per e-mail of aangetekend schrijven.
  2. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vervalt om welke reden dan ook, blijven de andere bepalingen onverkort gelden.
  3. De overeenkomst en Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
  4. Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, dienen te worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België).